Historische waardevolle Hoeve

Het hof wordt beschouwd als historisch waardevolle hoeve die zich bevindt in de vallei van de Molenbeek.

Volgens het  beschermingsbesluit  “ Vallei van de Molenbeek” – 5/11/2004- (besluitnummer 4318) maakt deel uit van de inventaris van bouwkundig erfgoed en werd opgenomen als gesloten hoeve.

Het betreft de hoeve gelegen in de Molenbeekvallei met aangelegen kavels, adres Landries 195 – 9420 Aaigem; ook wel “Gotegem” genoemd. Het betreft een oude vierkantshoeve die geïsoleerd gelegen is in de omgeving met enkele andere hoeves en ééngezinswoningen. Het woongedeelte en de overige vleugels van de hoeve (stallingen en schuren) staan in U-vorm gegroepeerd rondom een binnenkoer. De hoeve vormt binnen het beschermde landschap een op zichzelf staand geheel met huiskavel, omgeven door het agrarisch gebied en landschap er omheen. Het betreft een losstaande nederzetting in het landschap, dat zich duidelijk onderscheidt binnen dit landschap.

Op het gewestplan wordt het gebouw bestemd als “landschappelijk waardevol agrarisch gebied” (code 0901 – goedkeuring op 30/05/1978). (bron: Geopunt)

Volgens de kaart wordt het gebied gecatalogeerd als  “complex van biologisch  waardevolle  en zeer waardevolle elementen” (code biologische waardering: “wz”).

De biologische waarderingskaart zijn de volgende (bron: Geopunt) met label hp* + kj + khor:

  • hp*: soortenrijk permanent cultuurgrasland
  • kj: hoogstamboomgaard
  • khor: houtkant met dominantie van meidoorn ( Crataegus sp.)

Gewestplan (bron:  Geopunt )